Falsafah Pendidikan

Posted on

Falsafah Pendidikan. Falsafah pendidikan kebangsaan pendidikan di malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Menurut akta pendidikan tahun 1996, falsafah pendidikan negara tahun 1988, telah digantikan dengan falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996.

Coretan Insan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Coretan Insan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN from syazwan4994.blogspot.com

Pelopor bagi falsafah ini ialah william c.bagley dari amerika syarikat. Maka, sangat penting bagi setiap pendidik iaitu guru untuk meneliti dan mentafsir kandungannya serta memahami dengan lebih mendalam akan hasrat dan cita. Suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.

Falsafah Pendidikan Guru (Fpg) Adalah Satu Pelita Yang Memberi Pedoman Dan Arah Tuju Kepada Setiap Usaha Pendidikan.

3.50 · rating details · 2 ratings · 0 reviews. Pelopor bagi falsafah ini ialah william c.bagley dari amerika syarikat. Menurut akta pendidikan tahun 1996, falsafah pendidikan negara tahun 1988, telah digantikan dengan falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996.

Pendidikan Guru Yang Ada Bergerak Selari Dengan Matlamat Negara Yang Dinyatakan Dalam Laporan Pelajaran Seperti Penyata Razak (1956), Laporan Rahman Taib (1961) Dan Rancangan Malaysia.

Falsafah pendidikan kebangsaan ini akan menjadi sumber yang memberi pedoman dan hala kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam institusi pendidikan atau di luar institusi pendidikan. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan satu landasan negara kearah membentuk satu sistem pendidikan yang seimbang. Di malaysia, falsafah pendidikan guru ini digubal berasaskan model konseptual pendidikan guru.

Berdasarkan Model Tersebut, Karakter Seorang Guru Berkait Rapat Dengan Tiga Dimensi Utama Iaitu Ketuhanan, Kemasyarakatan Dan Kendiri.

Falsafah pendidikan guru (fpg) falsafah pendidikan guru digubal bertujuan menjadi panduan bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan merupakan suatu sistem kepercayaan, pegangan dan prinsip yang membincangkan pelbagai hal pendidikan dan pengajaran yang patut dijalankan di sekolah atau bilik darjah. Falsafah pendidikan kebangsaan pendidikan di malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.

Bagi Elemen Ketuhanan, Ia Berkaitan Peningkatan Ilmu, Penghayatan Dan Amalan Individu Berteraskan Kepercayaan Dan.

Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh bagi melahirkan insan yang seimvbang daripada segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek (jeri). Matlamat falsafah pendidikan guru adalah untuk melahirkan guru yang berkualiti dari segi peribadi, professional, sosial, menguasai ilmu dan kemahiran serta amalan keguruan. Dari segi aspek pengetahuan, seseorang guru perlu mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai subjek yang hendak diajar tidak kira guru tersebut pernah menerima latihan perguruan ataupun tidak.

Berikut Adalah Kepentingan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Terhadap Perkembangan Pendidikan Di Malaysia;

Falsafah pendidikan merupakan perkara penting dalam pelaksanaan sesuatu sistem pendidikan. Hubungkait di antara falsafah, dasar dan sistem pendidikan dalam perkembangan pendidikan di malaysia. Untuk itu kami berpegang pada falsafah pendidikan seperti yang tertera di bawah ini: